หน้าต่างกันเสียงเรื่องเล็กๆ ที่ช่วยเปลี่ยนบ้านของคุณให้สงบและน่าอยู่


คาดกันว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ได้ผ่านพ้นไป สิ่งหนึ่งที่คนทํางานทั้งหลายค้นพบนั่นคือการ Work from home สมัยนี้การทํางานเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ หากระบบสาธารณูปโภคไปถึงเพราะผู้คนทํางานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้นความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปเจอกันจึงน้อยลง สิ่งเหล่านี้เป็นการลดบทบาทของสถานที่ทํางานลงทั้งสิ้นและในขณะเดียวกันนีก็ทําให้ที่อยู่อาศัยกลับมีความสําคัญมากขึ้นเช่นกัน 

ซึ่งนอกจากการทํางานอยู่ที่บ้านแล้วบ้านยังเป็นพื้นที่สําหรับทุกกิจกรรมเมื่อพื้นที่นอกบ้านมีความเสี่ยงต่อภัยและเชื้อโรคต่างๆ การรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านให้ดีต่อการใช้งานที่หลากหลาย สะอาด ปลอดภัยและดีต่อใจ เกิดความสงบ สบายจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญ

หากในอนาคต คนทํางานที่บ้านกันมากขึ้นสภาพแวดล้อมของบ้านควรจะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะที่ดีต่อ การทํางาน อีกสิ่งที่สําคัญคือการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เพื่อควบคุมสภาพของเสียงภายในอาคารให้อยู่ในปริมาณที่ พอเหมาะ 

“เสียงรบกวน” แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ ในบ้าน แต่เรื่องเล็กๆ นี้ สามารถทำให้เราเสียสมาธิได้และเป็นจุดเริ่มต้นของความเครียดซึ่งกระทบกับประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิตประจำวันกว่า 10-15%

สืบเนื่องจากบทความเรื่องประตูกันเสียง... ในที่ทํางาน ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักการในการควบคุมเสียงในอาคารไปแล้วนั่นคือ การควบคุมตัวกลางที่รับการถ่ายเทเสียงจากภายนอกมาสู่ภายใน องค์ประกอบที่เป็นตัวกันระหว่างภายนอกกับภายในและเป็นปัจจัยสําคัญต่อการลดการผ่องถ่ายเสียงคือระบบช่องเปิดต่างๆ นอกเหนือจากประตูที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นคือหน้าต่าง

สําหรับวิธีการในการออกแบบและพิจารณาหน้าต่างกันเสียง ใช้หลักการเดียวกันกับประตูกันเสียง อันมีอยู่7ประการคือ

  1. รูปแบบหน้าตัดของวงกบ และตัวบาน
  2. รอยต่อของวัสดุวงกบ และตัวบาน
  3. วิธีการป้องกันบริเวณรอยต่อของวงกบกับตัวบาน
  4. ชนิดอุปกรณ์HARDWARE ของประตูที่จะส่งผลต่อความมิดชิดเวลาปิด
  5. ชนิดกระจก (หากมี)
  6. วิธีการติดตั้งรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังอาคาร
  7. ขนาดของช่องหน้าต่าง

องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของหน้าต่างคือกระจก ซึ่งก็มีวิธีพิจาณาเลือกรูปแบบที่มากมายไม่แพ้วัสดุและ ลักษณะหน้าตัด ของวงกบ และบาน ในปัจจุบันมีนวัตกรรมกรอบกระจกมากมาย ที่มีคุณสมบัติของฉนวนที่แตกต่างกันและเหมาะสมกับ ขนาดของบานกรอบที่ต่างกันด้วย หากพูดถึงชนิดของกระจกที่ช่วยในการกันเสียงนั้น มีอยู่สองประเภทหลักๆ ได้แก่ 

1. Laminated glass หรือกระจก ลามิเนตเป็นการนํากระจก 2 แผ่นมากระกบกันและขั้นกลางด้วยแผ่นฟิล์ม เช่น PVB ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะหากมีแรงมากระทบกระจกจะไม่แตกออกมาเป็นชิ้นใหญ่เพราะมีฟิล์มช่วยยึดเกาะไว้ อันเป็นคุณสมบัติแบบเดียวกันกับกระจกหน้ารถยนต์ ผลพลอยได้จากการใช้ film ระหว่างกระจกทำให้กระจก laminated มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับเสียงที่มีความถี่ต่ำได้ดีกว่ากระจกพื้นฐานทั่วไป

2. Insulated Glass (IG) มีลักษณะคล้ายกระจกลามิเนตที่ใช้กระจกสองแผ่นติดกันแต่จะประกบกันโดยเว้นช่องว่าง ระหว่างกระจกไว้ในบางกรณีจะเว้นเป็นช่องอากาศธรรมดา หรือบางกรณีก็จะเพิ่มแก๊สอาร์กอนเข้าไปในช่องว่างนั้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อนให้ผ่านทะลุกระจกได้ยากขึ้น การควบคุมการผ่านเข้าของความร้อนหลายชั้นของกระจก Insulated glass นี้เองก็ช่วยป้องกันเสียงให้ผ่านเข้ามาในอาคารได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน

จะเห็นว่านอกเหนือจากคุณสมบัติของการกันเสียงในกระจกแต่ละรูปแบบแล้ว ผู้ใช้งานยังได้รับคุณภาพของการกันความร้อน และความปลอดภัยควบคู่กันไป  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็นของพื้นที่ 

อีกองค์ประกอบหนึ่งของหน้าต่างกันเสียงที่ผู้สนใจควรคํานึงถึงนั่นคือรูปแบบการเปิด-ปิดของหน้าต่าง อันสัมพันธ์กับการ ป้องกันรอยต่อระหว่างวงกบ และหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น หน้าต่างที่ไม่สมควรใช้หากต้องการกันเสียงคือหน้าต่างบานเกล็ด เพราะมีรอยต่อระหว่างบานเกล็ดมากมาย ตรงกันข้าม บานหน้าต่างที่กันเสียงได้แน่นหนาสุดคือหน้าต่างบานเปิดหรือบาน กระทุ้งเพราะสามารถออกแบบการปิดของตัวบานกับวงกบให้แน่นสนิทกับวงกบได้
 

จากข้อคํานึงต่าง ๆ ของหน้าต่างกันเสียงที่ได้พูดถึงข้างต้นดีคอยนิคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หน้าต่างกันเสียง upvc ซึ่งปิดจุดอ่อนของปัญหาต่างๆที่หน้าต่างจะมีต่อการกันเสียงได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการติดยางกันเสียง บริเวณรอยต่อรอบบานกรอบและวงกบของหน้าต่างแน่นหนา เสมือนประตูรถยนต์และคุณภาพของวัสดุที่ไร้รอยต่อไม่มี ช่องทางให้เสียงเล็ดลอดเข้ามาได้และถึงแม้บานหน้าต่างกันเสียง ยูพีวีซี ของดีคอยนิคบางบานจะเป็นหน้าต่างแบบยุโรปที่ สามารถเปิดได้หลายทาง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการกันเสียง ด้วยรายละเอียดของหน้าตัดบานกรอบ ที่ผ่านการออกแบบที่รัดกุม

สําหรับหน้าต่างบานเลื่อนโดยทั่วไปแล้วจะมีประสิทธิภาพในการกันเสียงได้น้อยกว่าหน้าต่างบานเปิดเพราะจะติดแค่ขนแปรง แต่ผลิตภัณฑ์ของหน้าต่างกันเสียง upvc ยังมีระบบบานเลื่อนแบบ premium line ที่มีรายละเอียดของอุปกรณ์รางเลื่อนที่สามารถล๊อคตัวบานให้สนิทกับบานกรอบได้ทุกครั้งเวลาเลื่อนปิดและตัวบานกรอบเองยังสามารถติดตั้งกระจกฉนวนแบบ Insulated glass ได้ถึง3ชั้นทําให้สามารถกันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากกระจกแบบ Insulated glass แล้ว กรอบประตูหน้าต่าง upvc ยังสามารถปรับเพื่อรองรับความหนากระจกได้หลากหลายตามความเหมาะสมของการเลือกใช้งาน  ตัวอย่างเช่น กระจกลามิเนตความหนา 10.76 มิลลิเมตร (กระจก 5 มม + PVB 0.76 มม + กระจก 5 มม)  หรือ กระจกอินซูเลตความหนา 24 มิลลิเมตร (กระจก 6 มม + ช่องอากาศ 12 มม + กระจก 6 มม) เป็นต้น

จากที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบานหน้าต่างกันเสียง upvc ของดีคอยนิคได้พยายามศึกษาจุดอ่อนของหน้าต่างแบบ ต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถป้องกันเสียงได้เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการติดตั้งระบบช่องเปิดของบ้าน เพราะในอนาคต ที่คนอาจอยู่บ้านกันมากขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์และระบบช่องเปิดที่มีความทนทาน ซึ่งหน้าต่าง pvc ตอบโจทย์นั้นได้

Enter your text here...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Contact our team of expert

>