ประตูกันเสียง… ช่วยปรับเปลี่ยนที่ทำงานให้ Productive ขึ้น


ขณะที่สถานการณ์โควิดกําลังจะผ่านไป คนหลายคนกําลังคาดการณ์ถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน หนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบของที่ทํางานที่จะมีความยืดหย่นุและคล่องแคล่วต่อการปรับตัวมากขึ้นเพราะการทํางานเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ สิ่งหนึ่งที่สํานักงานต่างๆ อาจต้องปรับปรุงคือระบบช่องเปิดที่สามารถควบคุมการถ่ายเทของอากาศได้ดูแลสภาพแวดล้อมภายในที่ทํางานให้เกิดความสงบ ให้พนักงานมีสมาธิ และตื่นตัวต่อ การทํางาน ทั้งยังสามารถได้รับแสงแดดจากภายนอกอาคารท่ีเพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องปรับพื้นที่ให้สามารถรองรับการใช้งานใหม่ เช่น การติดต่อสื่อสารการประชมุ ทางไกล ฉะนั้นแล้ว เสียง คือปัจจัยหนึ่งที่ผู้ออกแบบสถานที่ทํางานจะต้องควบคุมเพื่อให้ได้บรรยากาศของการทํางานที่ดีและตอบสนองต่อการใช้งานใหม่ได้

หากถามว่าแค่ไหนคือระดับเสียงที่เป็นการรบกวน และส่งผลต่อการทํากิจกรรมของมนษุ ย์?  ปัจจุบันเราใช้ตัวชี้วัดระดับเสียงคือเดซิเบลเอมdB(A) โดยเสียงท่ีเป็นการรบกวนจะอยู่ในระดับ 60เดซิเบล(เสียงสนทนาพูดคุย)  และระดับเสียงที่เป็นอันตราย ส่งผลต่อสุข ภาพทางกายและจิตใจได้ จะอยู่ในระดับที่ 85 เดซิเบล (เท่ากับเสียงจราจรในท้องถนน) สำหรับสถานที่ทํางานแล้ว คนเราจะได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง (ตามระยะเวลาที่คนอยู่ในท่ีทํางานโดยทั่วไป) ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน80เดซิเบล(เอ)

จุดตายคือประตู!

ในมุมมองของสถาปนิกและช่างเทคนิคแล้วการควบคุมปริมาณเสียงในอาคารจะเก่ียวข้องกับการควบคุม

ตัวกลางที่รับแหล่งกําเนิดเสียงเข้ามาในอาคาร หรือในห้องต่างๆ ภายในอาคาร อัน ประกอบด้วยระบบผนังและระบบช่อง เปิดต่างๆ จุดตายสําคัญของปัญหาเรื่องเสยีงคือช่องเปิดอาคาร และจุดที่อ่อนไหวต่อการเล็ดลอดของเสียงมากท่ีสุด ก็คือ ประตูนั่นเอง

ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกันเสียงอย่างง่าย เช่น แถบยางกันเสียงสําหรับติดบริเวณรอยต่อ ประตูถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาการกันเสียงได้อย่างประหยัด แต่สําหรับบางอาคารท่ีจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีประกอบด้วยเสียงรบกวนมากมายจากภายนอก เพียงแถบยางกันประตูอาจไม่เพียงพอ เช่นพื้นท่ีท่ีมีการจราจรคับคั่งหรือบริเวณที่มีการ ก่อสร้าง การเลือกระบบช่องเปิดที่มีประสิทธิภาพในการกันเสียงตั้งแต่ต้น จึงเป็นทางออกท่ีดีที่สุดในการแก้ปัญหา

การเลือกประตูกันเสียง

วิธีการเลือกระบบประตูกันเสียงที่ดีต้องประกอบด้วย 7 องค์ประกอบสําคัญที่สถาปนิกจะต้องคํานึงถึงคือ 

1. รูปแบบหน้าตัดของวงกบและตัวบาน

2. รอยต่อของวัสดุวงกบและตัวบาน

3. วิธีการป้องกันบริเวณรอยต่อของวงกบกับตัวบาน

4. ชนิดอุปกรณ์ hardware ของประตู ท่ีจะส่งผลต่อความมิดชิดเวลาปิด

 5. ชนิดกระจก (หากมี)

6. วิธีการติดตั้งรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังอาคาร

7. ขนาดของช่องประตู หากช่องบานประตูมีขนาดใหญ่ หน้าบานก็ควรจะใหญ่ตาม จะต้องใช้หน้าตัดวัสดุที่หนาขึ้นหรือใช้กระจกขนาดที่หนาขึ้นและหากต้องการทดสอบสมรรถภาพการกันเสียงของประตูที่ดีแล้ว ผู้เลือกสามารถตรวจดูค่าตัวชี้วัดการกันเสียงซึ่งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายประดูแต่ละเจ้าอาจจะมีข้อมูลเตรียมไว้ให้

 

ประตูกันเสียง UPVC

สำหรับประตู upvc ของดีคอยนิคนั้น ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะของบานประตูให้สามารถกันเสียงจากภายนอกได้โดยคํานึงถึงปัจจัยทั้ง 7 ข้อข้างต้นดังนี้

1. ในด้านของรูปแบบหน้าตัดวงกบ ได้ออกแบบไว้เป็นช่องอากาศหลายๆ ช่องเปรียบเสมือนฟองน้ำซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการดูซัยเสียงในห้องปิด ลักษณะของหน้าตัดประตูแบบนี้จะช่วยลดการถ่ายเทของความร้อน และยังช่วยกันเสียงผ่านตัววัสดุประกอบประตูอีกด้วย

2. วัสดุประกอบจะไม่มีรอยต่อเกิดขึ้น เนื่ทําให้สามารถป้องกัน การรั่วไหลของเสียงจากรอยต่อต่างๆ ได้ แตกต่างจากอลูมิเนียมทั่วไป

3. ด้านรอยต่อของวงกบและตัวบาน ได้ติดตั้งขอบยางท่ีวงกบและตัวบาน รวม 2 จุด     ที่เป็นแนวคิดเดียวกันกับประตูรถยนต์ ทําให้เวลาปิดประตูจะแน่นสนิท เสียงไม่มารถผ่านได้

4. อุปกรณ์มีตัวล็อคบานที่แน่นหนา

5. กระจกของประตูกันเสียง ดีคอยนิค สามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลาย ตามแตความกว้างและความสูงของบาน

6. การติดตั้งประตูกันเสียงของ ดีคอยนิค มีการติด back up rod หรือ เส้นโฟม PE และ โพลียูริเทน (PU) ในบริเวณรอยต่อของวงกบกับผนังเพื่อให้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำรวมถึงช่วยป้องกันเสียงได้เป็นอย่างดี

7.ด้านขนาดช่องเปิดที่ไม่เท่ากัน ดีคอยนิคได้พัฒนารูปแบบหน้าตัดของ upvc ในขนาดต่างๆ ไว้อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อความเหมาะสมต่อช่องประตูแต่ละขนาดโดยผู้ติดตั้งที่ทํางานร่วมกับดีคอยนิคสามารถให้คําปรึกษาแก่ ผู้ออกแบบในการเสนอรูปแบบประตูที่ เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ได้

นอกจากการตอบโจทย์ในองค์ประกอบทั้ง 7 ข้อแล้ว บานแต่ละแบบยังมีการทดลองและ วัดค่าการกันเสียง คือ Weighted Sound Reduction Index (Rw) ตามมาตรฐานยุโรปอีกด้วย ซึ่งในแตล่ะ รูปแบบของประตูกันเสียงจะมีข้อมลูไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

หากเป็นงานปรับปรุงอาคารสํานักงานแล้ว อีกส่ิงท่ีผู้ออกแบบจะต้องเน้นย้ำในการเลือกประตูกันเสียง คือ ความคงทน และการบํารุงรักษา เพราะจะต้องรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานจํานวนมากและตลอดเวลา การเลือกผู้ผลิตและติดตั้งที่ให้บริการครบวงจรจึงสําคัญซึ่งกล่าวได้ว่าประตูกันเสียงของ ดีคอยนิค สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ทั้งคุณสมบัติต่างๆ และการบริการของผู้ติดตั้ง ท่ีช่วยให้เรื่องการควบคุมเสียงในอาคารสํานักงานที่ใช้ความละเอียดและซับซ้อน เป็นเรื่อง ง่ายดายสำหรับผ้อกแบบได้

Enter your text here...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Contact our team of expert

>